Neveseliga dzive

Ikviens no mums ir atkarîgs no veselîguma. Mçs esam fiziski brîvi, mçs atceramies viens otru, mçs çdam labi. Un laba uzturs vçlas ne tikai to, ko mçs çdam, bet arî, kad mçs glabâjam pârtiku. Veselîga, daudzveidîga virtuve prasa lielu produktu rezerves daïu. Tomçr viòi arî vçlas bût svaigi.

Ne viss tiek pievienots sasaldçðanai, tikai îstermiòa ievietoðana ledusskapî, un daudzi produkti ir vienkârði sausi. Tas ir vienîgais izejas veids, pateicoties kuriem produkti saglabâ visu uzturvielu ilgâku laiku, turklât to aromâts, garða, krâsa un konsistence ir hermçtiski pildîta pârtika vai vienkârði vakuuma iepakojums.

Kâda ir ðî iepakojuma tehnoloìija? Pârtikas produktu uzglabâðana ir zema, lai tie nesaskartos ar tajâ esoðo gaisu un mitrumu. Mitrums ir viens no elementiem, kas izraisa âtru baktçriju vairoðanos. Un tad viòi ir atbildîgi par pârtikas izlaiðanu. Âtrâk ir olas, mâjputni, zivis vai gaïa - un tâpçc produkti ar lielu daudzumu olbaltumvielu. Tâpçc ir vçrts tos uzglabât ar augstâku aprûpi. Tam vajadzçtu bût arî tam, ka neapstrâdâtu íermeni nedrîkst valkât tieði ar turpmâkiem produktiem. Tieði ðeit pârtikas produktu hermçtiskais iepakojums ir ïoti kârîgs. Çðana ilgâk ir jauna, smarþîga un veselîga ilgâk.

Kâ iesaiòot vakuumâ savos apstâkïos? Tagad nav nesen izmantotas âtras metodes, ko izmanto tikai pârtikas produktu rûpnieciskai iepakoðanai. Tirgû var viegli atrast vienkârðu piederumu hermçtiskam iepakojumam. Izvçloties tiek izvçlçta speciâla folija (to var iegâdâties atseviðíi, kuram tiek dota pârtika, metinâta ar metinâðanas maðînu, un tad tâ sûc gaisu. Lielâkâ daïa ierîèu ir metinâtâji un gaisa sûkòi. Hermçtiski iepakotie produkti saglabâ svaigumu lîdz piecâm reizçm ilgâk nekâ izsaiòoti vai uzglabâti ledusskapî.