Novatorisks buvniecibas uzocmums

Comarch uzòçmums pçdçjo reizi savâ tirgû ir 23 gadus. Tajâ brîdî uzòçmums aizstâvçja sevi kâ lîderi jaunu metoþu jomâ ar uzsvaru uz IT sistçmâm. Ðâds ilgs termiòð tirgû ir ïâvis uzlabot stilu un izmantot starptautiskos efektus ne telekomunikâcijâs, bet arî apdroðinâðanas, tirdzniecîbas, ârçjâs pârvaldes un ar to saistîtâs jomâs.

Mâcîðanâs un profesionâls servissComarch Optima cenrâdis tiek izveidots tâ, lai sniegtu jums iespçju palîdzçt gan vidçjiem, gan ârvalstu uzòçmumiem. Uzòçmums piedâvâ tieðsaistes apmâcîbu, pateicoties kurai cilvçki apgûs efektîvas îpaðuma pârvaldîbas metodes. Vajadzîbas gadîjumâ uzòçmums sniedz palîdzîbu uzticamam speciâlistam, kurð atðíiras, lai novçrstu problçmu, izmantojot konfidencialitâti un ievçrojot visus patçrçtâju aizsardzîbas likumus.

piedâvâjumsNo Comarch produktiem tiek iegûta visa nepiecieðamâ programmatûra, kas nepiecieðama uzòçmuma vai uzòçmuma droðai darbîbai. Piedâvâtâ antivîrusu programma, kuru var brîvi modificçt uzticamu un sliktu failu un tîmekïa vietòu ziòâ, un tad bailes no datu zâdzîbas vai svarîgas reklâmas noplûdes ir pagâtne! Dzçrieni starp lielâkajiem iepakojumiem ir tie, kas paredzçti nodokïu konsultantiem, tas palîdzçs rçíinu izrakstîðanas, grâmatvedîbas un nodokïu grâmatvedîbas procesos, un galvenokârt tas ïaus viegli pârvaldît grâmatvedîbas biroju ar tîru saskarni un modificçjamâm funkcijâm.

Informâcijas atgûðanaJa jûs zaudçjat svarîgus IT datus, vîrieðiem ir iespçja iesniegt pieprasîjumu veikt failu dublçjumu, tas ir, atgût tos no profesionâïiem no Comarch SA pat no ïoti bojâta aprîkojuma, piemçram, ugunsgrçka vai plûdu produktos.

Comarch Optima ir vispievilcîgâkais veids, kâ apkalpot uzòçmumus Polijas pasaulç. Pastâvîgo klientu skaits visâ mûsu teritorijâ pârsniedza 60 000 zemu un mazu uzòçmumu!