Ossolinski modes skate

Pagâjuðajâ sestdienâ notika jaunâkâs vietçjo apìçrbu raþotâju kolekcijas prezentâcija. Pasâkums piesaistîja ievçrojamu skaitu skatîtâju, kuriem vajadzçja redzçt, ko dizaineri rakstîja nâkamajai sezonai. No auditorijas mçs pat varçtu identificçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izrâde ir izstrâdâta pçc iespçjas mazâk, un viss notika bez ðíçrðïiem. Uz virsmas mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòi izmantoja pilnîgi vienkârðus un smalkus audumus ar labâm krâsâm, tostarp kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgâs, krâsainâs maxi svârki kolekcijâs, kas gatavotas ar tamborçjumu. Starp tiem, prieks bija arî satraukti meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frills un izðûti bikini. Jaunajiem apìçrbiem dizaineri piedâvâja cilvçkiem, cita starpâ, pîtas cepures ar interesantiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes notika izsmalcinâta kâzu kleita, kas sagatavota îpaði nâkamajam iemeslam. Kleita tika dota personai, kurai bija jâpaliek anonîma. Turklât vairâki jaunâkâs kolekcijas apìçrbi tika izsolîti. Ienâkumi, kas iegûti no derîgas pârdoðanas, tiks novçrtçti kâ ìimenes mâjas. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas labas un çrtas darbîbas. Tâ îpaðnieki vairâkkârt ir pârdevuði savus produktus un, kad pârdoðanas objekts bija pat privâtas rûpnîcas apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija nonâks âtri pie ieejas maijâ. Turklât viòð paziòoja, ka nosaukums paredz izveidot tieðsaistes veikalu, kurâ bûtu redzamas kolekcijas, izòemot stacionâros augus.Ìimenes apìçrbu zîmols pastâv kâ vienreizçjs starp spçcîgâkajiem apìçrbu raþotâjiem mierâ. Tâ daþâs pasaules valstîs piedâvâ vairâkas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, pçdçjo visvairâk interesantu drçbnieku, ðuvçju un dizaineru. Katru reizi ðî institûcija sadarbîbâ ar pirmajiem poïu dizaineriem sniedz kolekcijas. Ðîm kolekcijâm ir tik plaða atzinîba, ka pat pirms veikala izveides tâs ir gatavas viena kilometra garâs rindâs no vienas rîta. Ðîm kolekcijâm ir tâda diena.Ðîs iestâdes rezultâti daudzus gadus ir bijuði ïoti populâri lietotâju vidû, reìionâ, gan ârvalstîs, gan ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nekrît, nemaz nerunâjot par gandarîjumu, ko viòa ir saòçmusi, un kas pieòem, ka atslçgas ir augstâkâs klases.

Denta SealDenta Seal Visaptveroša zobu ārstēšana, kas atdzīvinās Holivudas smaidu

Skatît savu veikalu: Haccp vienreizçjâs lietoðanas apìçrbs