Parraides elektronu mikroskopi

Paðlaik metalurìija ir lieta, kas satur ne tikai plastmasas veidoðanas un dibinâðanas procesus, bet arî ietver struktûru izpçti makro klasçs. Mûsdienu objektâ parasti tiek veikti pçtîjumi par metallogrâfiskajiem mikroskopiem.

Mikroskopija ir kaut kas pirms simts gadiem. Tomçr tikai atkarîbâ no jaunieðiem metalurìijâ sâkâs daþâda veida mikroskopi. Paðreizçjos posmos tie ir neaizstâjami, strâdâjot ar inþeniertehniskiem jautâjumiem. Mûsdienâs vispopulârâkie ir metalogrâfiskie mikroskopi, kas, cita starpâ, ir veltîti metâlu paraugu vai to sasniegumu izpçtei. Tâ ir attçlveidoðanas metode, kas tiek veikta ar necaurspîdîgiem paraugiem. Metalogrâfiskie mikroskopi cita starpâ ietver elektronu mikroskopus, kas dod struktûras analîzi atomu stâvoklim un gaismas mikroskopiem, kam raksturîgs mazâks palielinâjums. Îpaði svarîgi ir novçrojumi, kas veikti, izmantojot ðîs ierîces, jo pateicoties tam mçs varam atklât citus mikrokrâpju veidus vidû vai to izcelsmi. Ir iespçjams aprçíinât arî fâzes ieguldîjumu un atseviðíu fâþu precîzu noteikðanu. Pateicoties tam, mçs varam arî novçrtçt ieslçgumu daudzumu un veidu, kâ arî daudzas daþâdas bûtiskas sastâvdaïas no metalurìijas vîzijas. Piemçram, bieþi vien jaunizveidotâ materiâla mikroskopiskie novçrojumi ïauj veikt materiâla struktûras dziïu novçroðanu, pateicoties kam perspektîvâ mçs varam izvairîties no daudzâm nevçlamâm kïûdâm.

https://sprtanol24.eu/lv/

Metalogrâfisko mikroskopu izmantoðana ir svarîga, jo mçs varam âtri noteikt materiâla defektus. Vienmçr ir vçrts atcerçties, ka ðî aprîkojuma modeïa apstrâde ir bîstama. No ðî faktora tikai kvalificçtâm personâm bûtu jâdarbojas.