Parraudzibas definicija

Faktu iemesli tiek regulâri pârbaudîti, lai perspektîvâ es varçtu samazinât to atkârtotas izpildes risku. Pçtîjuma rezultâti nepârprotami norâda, ka negadîjumu cçloòi bieþi vien ir cita veida uzraudzîba maðînu droðîbas bûtîbâ. Problçmas, kas saistîtas ar iekârtu nepareizu lietoðanu un darbîbu, parâdâs jebkurâ laikâ viòu dzîves laikâ. Tas attiecas uz specifikâcijas daïu, arî attiecîbâ uz mçríi, raþoðanu, darbîbu, apkopi, modifikâciju utt.

Maðînu sertifikâcija ir paredzçta, lai novçrstu apdraudçjumus, kas var rasties mâjâs. Maðînas, kas izmanto izmantotos sertifikâtus, tiek pârbaudîtas un pârbaudîtas to piemçrotîbai raþoðanai. Atseviðías daïas un elementi tiek pârbaudîti. Izanalizçts izpildes princips un tiek aprakstîti apraksti, lai palîdzçtu darbiniekiem pareizas îpaðuma jomâ no iestâdçm un ierîcçm. Daþu maðînu un piederumu sertifikâtu nepiecieðamîba pirmâm kârtâm rodas no ES noteikumiem: piemçrojamâm direktîvâm, iekðçjiem noteikumiem utt.

Darba droðîbas un veselîbas aizsardzîbas darbiniekiem ir iespçja piedalîties joslâs un apmâcîbâ maðînu sertifikâcijas jomâ. Ðâdu izmaksu un apmâcîbu laikâ iegâdâtâs zinâðanas, pieredze un mâcîbas palielina konkrçto gadîjumu skaita samazinâðanos dzîvoklî, gan letâlu, gan oriìinâlu. Dalîba organizâcijas sertifikâcijas nodaïas un rîku kursos un apmâcîbâs sniedz visdaþâdâkos ieguvumus darba devçjiem. Apmâcîtie viesi garantç organizâcijas pareizu izmantoðanu un rûpçjas par darba droðîbu un higiçnu.