Partikas procesoru daudzfunkcionala ierice

https://neoproduct.eu/lv/chocolate-slim-unikals-novajesanas-kokteilis-ar-labakas-sokolades-garsu/

Pasaule ir ideâli piemçrota daþâdiem cilvçkiem, ar otrâm îpaðîbâm, prasmçm vai personîbâm arî visâ tâs varâ, pateicoties visam, viss pârklâjas, un mçs spçjam darboties mûsdienu ârkârtîgi sareþìîtajâ dzîvç pastâvoðajâ maðînâ.

Iedomâjieties situâciju, kad cilvçki ir gudri un analîtiski, piemçram, Einðteins. Lai gan notiktu interesantas diskusijas, visuma likumi bûtu ïoti viegli sagremojami, bet visi drîz nâvei. Diemþçl tas bûtu maiznieki, piena raþotâji vai tirgotâji.

Ðâda daudzveidîba ir ieteicama un ïauj ikvienam atrast savu dzîvokli uz ðîs plançtas. Tâpat kâ ne visi var dzîvot pasaulç pazîstami sportisti, jâ ne visi var bût uzòçmçji, kas izveidos citu uzòçmumu, kamçr pçdçjâ laikâ nekas nepareizs. Daþiem ir aizrauðanâs ar azartspçlçm, daþiem ir tirdzniecîbas trûkums, un darbiniekiem nevajadzçtu iedalît smagâkos un vâjâkos, jo viòi raksta pilnu darba laiku.

Viss pârklâjas, un neviens cilvçks nepastâvçja tâdâ mçrâ, ka nav viòus ap viòu, darot ðíietami triviâlas darbîbas. Apskatîsim, piemçram, uzòçmuma direktoru. Viòð, izvçloties kafiju un çdot brokastis, no rîta neizvçra enerìiju, ja viòð iepriekð nebûtu savâcis kafijas pupiòas, viòð neizauga câïus, viòð nesagatavoja produktus, viòð nesniedza tos lielveikalos, kurus viòð nepârdeva. Uzòçmums nevarçja efektîvi darboties, ja viesis nepadarîja viòam vieglâk nâkt klajâ ar programmu, lai vadîtu uzòçmumu vai sistçmu cilvçkkapitâla pârvaldîbai. Pçc dienas, kad bija liels izaicinâjums, viòð nebûtu mierîgâk atpûðas, ja galdnieks nebûtu strâdâjis pie koka, lai bûvçtu çrtu gultu.

Tas ir îpaði tipisks piemçrs, bet tas ir labi, jo katrs no mums ir cieði saistîts viens ar otru un ievçrojami augsts bezjçdzîgums ir citu sievieðu amortizâcija viòas sociâlâ stâvokïa dçï. Un jums vajadzçtu bût, ka laime ir ritoðâ un viss var mainîties tûlît. Tâpçc mums visiem bûtu liela ietekme uz otru.