Partikas uzglabadanas pdf

Nepareizi uzglabâta pârtika ir viegli bojâta. Papildus mikroorganismu un fermentu dekonstruktîvajai iedarbîbai ïoti svarîga ir skâbekïa kontakta ar produktu nozîme. Oksidâcijas procesi izraisa uztura îpaðîbu, grupas un garðas zudumu, olbaltumvielas vienkârði puve un tauki ir taukaini. Tas apstrâdâ produktu ne tikai ekonomiski - tikai sabojâta pârtika ir jâizmet.

Lai gan mâjas gadîjumâ divu olu vai desu izmetðana nebûs finansiâla drâma, ja restorâns ir tâds pats vecs, jo nepareizi uzglabâti pârtikas produkti vienkârði maksâ. Un, ja mçs izlaidîsim korupcijas pazîmes un padarîsim veco produktu, mçs varam vienkârði saindçt sevi vai mûsu viesus.

Ir vienkârðs risinâjums, kas mûs atbrîvo no naudas zaudçðanas un iespçjamiem procesiem no saindçtajiem apmeklçtâjiem. Tas ir iepakojums, izmantojot vakuuma iepakojuma maisiòu. Ðîs metodes izmantoðana nodroðina materiâlu un trauku labu izturîbu, tas ir pieticîgs un tuvs. Iepakotâji ir ierîces, kas garantç hermçtisku pârtikas produktu un gatavu çdienu aizvçrðanu. Tie novçrð skâbekïa un baktçriju un mikroorganismu pieejamîbu, pateicoties kam slçgta pârtika ilgstoði nezaudç savu uzturvçrtîbu.

Iepakoðanas maðînas iepakojumos atbilst daudziem augstiem standartiem. Tiem jâbût bez smarþas, netraucç pârtikai. Liela izturîba pret mehâniskiem bojâjumiem ir svarîga. Papildu nosacîjums ir iespçja pasterizçt, gatavot vai termiski apstrâdât mikroviïòu krâsnî - un folija, no kuras tiek izgatavoti ðie konteineri, izturçs ðo darbîbu. Svarîgs nosacîjums ir aromâta un piedevas neitralitâte, lai pârtikas produkti saglabâtu savas klases un vçrtîbas. Vakuuma iepakojuma maisi ir pielâgoti pârtikas produktu daudzgadu uzglabâðanai. Tie ir arî atkârtoti izmantojamâs klasçs, pateicoties tam, ka tie ir pietiekami izturîgi pret mazgâðanu trauku mazgâjamâs maðînâs un mazgâðanâ. Tie ir godîgi daudzos izmçros, pateicoties kuriem mçs varam saskaòot rokassomu ar mûsu paðu produktu vai pârtiku.