Pazioojums par kases aparatu

Izmantojot kases aparâtu, ir izpildîts pienâkums fiskalizçt pârdoðanu. Ðis risinâjums tiek izmantots mazos mazumtirdzniecîbas un servisa punktos, kur nav nepiecieðams veikt noliktavas pârvaldîbu. Ar kases aparâta palîdzîbu varat drukât kopsavilkuma pârdoðanas pârskatus, kâ arî detalizçtus pârskatus.

Kases aparâti ar elektronisko kopiju, cita starpâ, ïauj izdrukât domas finanðu dienas ziòojumu kopijas un visu èeku kopijas vai konkrçta diena. Pirms kases iegâdes mums ir jânosaka, vai nâkotnç nebûs nepiecieðams apvienot kases aparâtu ar datoru. Tagad tâ ir unikâla kases aparâta izvçles brîdî. Ne katrs kases aparâts var strâdât ar datoru, kodu lasîtâju vai pat atvilktni, tâpçc ir vçrts tikties ar konsultantiem, izvçloties pareizo ierîci pirms kases iegâdes. Nodokïu kases aparâts, kas paredzçts & nbsp; var sadarboties ar citâm ierîcçm.

Vidçja segmenta kases aparâtus un sistçmas kases aparâtus var viegli integrçt datorâ, kurâ tiek ielâdçta komerciâlâ programmatûra. Pârdoðana tiek veikta, izmantojot kases aparâtu, tomçr, lai veiktu klçpjdatora inventarizâcijas atjauninâjumus, sâkumâ jâlasa pârdoðana no kases aparâta. Arî ar daþâdâm precçm vai saglabâto cenu izmaiòâm. Pirmkârt, mçs ievieðam izmaiòas pârdoðanas programmâ, pçc tam nosûta tos uz kases aparâtu. Pârdoðana, kas notiek kasç, kad dators ir izslçgts. Atkarîbâ no kases aparâta programmatûras kvîts tiek pârdots pçc saòemðanas vai beztaras. Ðajâ pieejâ visâm precçm ir tieða situâcija kompozîcijâ, tâpçc bâze ir diezgan liela, lai paâtrinâtu pârdoðanu, ir nepiecieðams izmantot svîtrkodu lasîtâjus kasç un pie datora, lai atvieglotu materiâlu ieveðanu noliktavâ. Vienmçr pirms kases aparâta un programmas izvçles jums jâizmanto informâcija par speciâlistiem, kuri izvçlçsies labu situâciju enerìijas vajadzîbâm.

Jebkurâ komerciâlâ vienîbâ parasto kases aparâtu un datoru var aizstât ar inovatîvu risinâjumu, kura pamatâ ir POS dators ar skârienekrânu, kurâ tiek ielâdçta komerciâlâ programmatûra. Datoram jâbût blakus printerim, lai kasieris pirkstu galos izmantotu ekrânu un izdrukâtu kvîti.