Pelcki ombre mati

Mans brâlçns mîl spçlçt ar matiem, parasti to var izdarît, notîrît un uzvilkt. Tajâ paðâ laikâ tas patieðâm uzsûcas, ka viss, kas vçlas izskatîties jauki, ir iespçjams uz vienu pîti divpadsmit reizes, kâdu laiku uzliekot matu lokus vai ievietojot aproci. Viòam patîk mâcîties vislabâk un organizçt viòus. Viòas nesen izveidotâ Princess Joker arî bija oriìinâla, un es gribçtu perfektu frizûru un kleitu. Centrâlâ kârtîbâ mana mâte ir saplçsta viòas mazâs bizîtes ar tiem ieliktâm lokiem. Pçc kâda laika jaukais vienpadsmitgadîgais teica nç, nç, ne vienu reizi. Es bûðu skaistâka vietâs ... tâ sâkâs. Pusstunda filmu veidoðanas laikâ. Viòa izskatîjâs lieliski kâ liela princese. Un, kad viòa iet ar princesçm, viòa âtri atkal mainîja savu prâtu. Ne uz pçdçjo, ka no pieòçmuma sâkuma ir pagâjuðas apmçram divas stundas. Pçkðòi ... viòa pilnîbâ mainîja ideju, un viòas runâ tâ skançja gandrîz kâ "nieeee, man nepatîk, es neko neatceros par aristokrâtu, kas ir viòas augstâkâ kalpone". Viòa izgudroja jaunu frizûru, uzvilka matus brîvâ kokâ. Kâzâs, kâ jau teica iepriekð, mums tagad ir prasme uzvilkt matus, tad viss bija ïoti âtri. Viòas mâte, no vienas puses, bija gatava vçl divdesmit.