Plakans lauksaimnieks piemcram bedre

Pienâkums veikt uzskaiti, izmantojot interneta ierîci, kases aparâta izpratnç divpadsmitâ septiòpadsmitâ gada laikâ, pârvietos visus uzòçmçjus, kas veic saimniecisko darbîbu, un sniedzot spçcîgas un palîdzîbas vienîbas bez reìistrçtas finanðu darbîbas un vienreizçjiem maksâjumiem. Fiskâlâs summas izmaiòas tiek piemçrotas pakâpeniski.

Piecpadsmitâ gada piecpadsmitajâ gadâ likumdevçjs atcçla atbrîvojumu no pienâkuma glabât elektroniskus dokumentus vienîbâm, kuru vidû viòð norâdîja uz smagiem pârkâpumiem. Ðie pârkâpumi galvenokârt ir samazinâjuði kampaòas faktisko apgrozîjumu, lai tâ atbilstu divdesmit tûkstoðiem apgrozîjuma, un gadîjumâ, kad nebija pienâkuma glabât preèu un pakalpojumu uzskaiti, izmantojot kases aparâtu un izsniedzot kvîtis. Nozares, kas visbieþâk pieïâva ðîs noziegumu sugas, saskaòâ ar Finanðu ministrijas datiem bija automaðînu darbnîcas, transportlîdzekïu diagnostikas stacijas, ârsti, zobârsti, frizieri un çdnîcas, kas atrodas izglîtîbas iestâþu teritorijâs un caur ðîm pârvaldîtajâm pozîcijâm. Likumdevçjs arî apgalvo, ka katra komersanta, kas sniedz pakalpojumus patçrçtâjiem bez reìistrçtas finanðu darbîbas, apgrozîjuma uzskaite par vienreizçjiem maksâjumiem bûs liels solis, lai palielinâtu pârredzamîbu un pievilcîbu laukumâ, kâ arî nodroðinâtu to, ka patçrçtâju tiesâ tiek nodroðinâta garâka un vieglâka viòu tiesîbu îstenoðana. Saskaòâ ar minçtâs regulas ceturto pantu iekârtâm, kas sniedz pakalpojumus riepu apmaiòai, tehniskajai pieredzei un konsultâcijâm, kâ arî nodokïu konsultantiem, frizieriem un kosmetologiem bija pienâkums âtri uzstâdît kases aparâtu kopâ ar 2000. gada janvâra pirmo septiòpadsmito gadu. Jaunos gadîjumos uzòçmçjiem, uz kuriem neattiecas speciâlie noteikumi, ir laiks, kas ir divus mçneðus, sâkot no divdesmit tûkstoðu zlota limita pârsniegðanas, lai uzstâdîtu kases aparâtu.