Plock gaisa piesaroojumu

https://biov-tab.eu/lv/

Bieþi vien darba vidç parâdâs kaitîgi putekïi, kas suspendçti rûpnieciskajâs, dûmgâzçs vai gaisa gâzçs. Ðâdi piesâròotâji kaitç ðâdu dzîvokïu cilvçku un darbinieku veselîbai. Ko jums vajadzçtu darît, lai nodroðinâtu, ka darbiniekiem nav jâuztraucas par sekâm, kas raduðâs piesâròotâ vidç?

Lielâkais risinâjums ir rûpnieciskâ putekïu noòemðana. Putekïu noòemðanas process, ko sauc par "putekïu ieguvi", ïauj atbrîvoties no kaitîgâm gâzçm, putekïiem no darba vidçm, kurâs ir iespçjama negatîva ietekme uz darbinieku veselîbu.

Vispirms putekïu nosûkðanas sistçmas sâkas vietâs, kur darba vietas ir piesâròotas ar sausiem putekïiem, nosakot nelielas daïiòas, kurâm nepiecieðama atdalîðana. Tâpçc tehnoloìiskie putekïu savâcçji var nonâkt enerìijas, metinâðanas, metâla, pârtikas vai farmâcijas jomâs. Raþoðanas procesâ rodas veselîbai kaitîgi putekïi, kas galvenokârt rodas produktu apstrâdes rezultâtâ, lai sadalîtu materiâlus starp konveijeriem. No pçdçjâs ir jâapzinâs, ka daþi putekïi ir toksiski cilvçka sistçmai, un to koncentrâcija darba klasçs ir jâsamazina, izmantojot putekïu nosûkðanas sistçmas.

Lai putekïu nosûkðanas sistçmas bûtu ïoti efektîvas, ir jâizmanto vietçjâs bikðturi, kas sastâv no paðatbalstoðiem ieroèiem, sûkòiem un pârsegiem, kas atrodas emisijas centra lapâs. Obligâti, jums ir arî jâjautâ par regulâru putekïu klasteru noòemðanu, kas efektîvi neïauj tiem pârvietoties un nokârtoties. Svarîgs aspekts ir arî ðuvju blîvums konstrukcijâ, jo jebkura noplûde kalpo, lai atbrîvotu soda naudas ârpusç, kas ietekmçs putekïu noòemðanas situâciju.

Baþas par cilvçka veselîbu ir vçrts ieguldît rûpnieciskâ dezinfekcijâ. Ekonomiskâs iekârtas efektîvi apturçs visas piesâròojoðâs vielas, kas var negatîvi ietekmçt sistçmu, kas mainâs, mainoties darba efektivitâtei. Tâdçï nedrîkst aizmirst, ka ðajâ sektorâ esoðâs putekïu attîrîðanas iekârtas ir prasîbas, ko nosaka veselîbas un droðîbas noteikumi un standarti. Nozîmîgi, to vadîba sniedz daudzas priekðrocîbas, tâpçc ir vçrts ieguldît un izmantot ðâdus risinâjumus.