Polijas ekonomikas attistiba macibas pagatnes pcdas

Uzòçmçjiem, kuri ir atkarîgi no pârdoðanas savâ pasaulç, ir pienâkums to aplûkot vai pienâkums veikt kases aparâtu. Attiecîbâ uz jauniem nosaukumiem summa, no kuras parâdâs pienâkums reìistrçt pârdoðanu, izmantojot fiskâlo kases aparâtu vai finanðu printeri, paðlaik ir PLN 20 000. Tirgû ir pieejami divu veidu pârdoðanas reìistrçðanas ierîces.

Mçs tuvojamies summâm un fiskâlajiem printeriem. Svarîgâ acu posmâ viòi var izskatîties gandrîz identiski. Viòi galvenokârt piekrît tam, ka novitus bono kases iegâde ir vieglâk pieejama, jo tai nav jâbût savienotai ar datoru. Fiskâlais printeris, kas izmanto îpaðu programmatûru, darbojas ar datoru, tas ir jâpievieno tai, piemçram, izmantojot USB savienotâju. Saòemðana no fiskâlâ printera, jo tâ nesadalâs no kases èeka un tieðâm ir pirkuma apliecinâjums. Printeru panâkumu dçï tiek koplietots tikai pârdoðanas veids. Otrâ rullîða vietâ printeriem ir îpaðas atmiòas kartes datu ievietoðanai. Apvienojot fiskâlo printeri ar datoru, jûs varat izmantot vairâkas noderîgas funkcijas, piemçram, par pârdoðanu, pârskatu sagatavoðanu, pârskatu sagatavoðanu, piemçram, slikti rotçjoðiem produktiem vai lieliem pârdevçjiem. Tas ir iespçjams un kontrolç atseviðíus kasierus, nosakot to efektivitâti vai tîrîbu un uzticamîbu.Katram fiskâlâ printera kvîtim jâbût konkrçtam uzòçmumam, NIP, kvîts numuram, rakstu sarakstam kopâ ar PVN likmi, pârdoðanas vçrtîbu, datumu, & nbsp; kases numurs un unikâlais reìistrâcijas numurs.Paðreizçjos mçneðos, protams, ieòçmumi ir vçrsti uz cilvçkiem, kuriem ir Nacionâlâ loterija. Ja vien visi pârdevçju pârdoðanas ieòçmumi vienmçr nav bijuði spçkâ, tagad ikviens, kurð ir sâkis izdarît un sapòot par uzvaru, rûpîgi dara un redz viòa ieòçmumus komandâ. Sociâlajai rîcîbai noteikti bûs paredzçta ietekme, un, iespçjams, bûs noderîgs ieraksts, lai saglabâtu saòemðanu.