Profesionalie kursi bezdarbniekiem

Programmatûras iegâde uzòçmumam bieþi ir saistîta ar milzîgiem izdevumiem. Tâpçc viens no ekonomikas centieniem ir meklçt lçtâkus vai pat bezmaksas aizstâjçjus. Bezmaksas projekti ir reti tâdi paði funkcionalitâtes maksâjumi. Atðíirîba starp tâm visbieþâk attiecas uz problçmâm, kas jau var rasties tâs lietoðanas laikâ.

Apmaksâtâs versijas nosaka to lietotâju âtra un visaptveroða problçmu risinâðana. Bezmaksas versiju gadîjumâ visbieþâk mçs paði atrisinâsim problçmas, vai arî meklçsim pakalpojumus otrâs kârtas forumos, kas apvieno konkrçtas programmatûras lietotâjus. Papildu programmatûras maksas izsniegðanas problçma ir ïoti apgrûtinoða, ja mçs to neesam vai tas ir piemçrots tâs cenai. Daudzas iespçjas, kuras konkrçtâ programma, iespçjams, nedarbosies jûsu uzòçmumâ, kas maksâs par produktu, ko jûs neizmantosiet daudz. Ðajâ gadîjumâ optimâlâ izeja ir izmantot demo grupu. Enova demo programma ir lielisks ðâdas programmatûras piemçrs. Klientam nav jâpçrk pirkums, taèu viòð ir saistîts ar pastâvîgiem ierobeþojumiem, kas nav lielâ versijâ. Piemçram, dokumenti, kas tiks izdoti ar envo programmas palîdzîbu, bûs virsraksts, kam bûs reklâma par izmantoto programmas versiju. Turklât demo versija ïauj pievienot datu bâzei ierobeþotu skaitu ierakstu. Lai gan veiksmîgi, kad uzòçmçjs nolemj to piedzîvot, viòð varçs bez problçmâm importçt jau izveidoto datu bâzi. Ðâda atbrîvoðana ir îpaði draudzîga jauniem un maziem uzòçmumiem, kuri nevçlas uzòemties lielus izdevumus par programmatûru, ko viòi, iespçjams, nevarçs dzîvot. Demo versija arî nodroðina bezmaksas savienojumu ar programmatûras raþotâja tehnisko dienestu.