Psihologs un kases aparats 2015

Kases aparâts, kas pazîstams kâ kases aparâts, tâpat kâ automaðîna, jâaprîko ar periodisku pârbaudi. Galu galâ, ðajâ gadîjumâ apspriestais pârskats ir jâizpilda vçlâkais divus gadus pçc nesenâs pârskatîðanas vai fiskalizâcijas. & Nbsp; Krakovas cenas kases pârskats svârstâs no PLN 100 lîdz PLN 200, braucot ar darbu.

Pienâkums pârskatît kases aparâtu izriet no pareizajiem likuma noteikumiem. Kases aparâtu divu gadu pârskata perioda juridiskais pamats ir § 7 para. 1 punkts 6 kopâ no 16.panta pirmâs daïas. Finanðu ministra 2008. gada 28. novembra nolikuma 1.pants kases aparâtu izmantoðanas nosacîjumu vçsturç. Kopâ ar pieòçmumu un tieði saskaòâ ar Kriminâlkodeksa 61. panta 3. punktu kases pârbaudes nepildîðana vai savlaicîga izpilde ir saistîta ar nepareizu grâmatvedîbas uzskaiti un draud sodît par nodokïu pârkâpumu. Tomçr lçtâka alternatîva ik pçc diviem gadiem ir to novçrst katru gadu. Norâdot par kases aparâtu pârskatîðanu, ir jâapsver un jâdomâ par atbilstoða datuma noteikðanu, kas iegûta, pamatojoties uz Nodokïu kodeksu. Saskaòâ ar mâkslu. Ðâ likuma 12.panta 3.punkts, maijâ zinâmie termiòi notiek mçneða pçdçjâ dienâ, kurâ teikts datuma sâkuma datums, un, ja ðâdâ dienâ nebija mçneða - tâ mçneða iepriekðçjâ dienâ.

Pienâkums uzraudzît reìistrâcijas pârbaudes datumu sçþ uz sejas, kurâ atrodas apspriestais nodokïu kases aparâts. Îpaðniekam jâinformç servisa tehniíis par nepiecieðamîbu veikt ðâdu pârskatîðanu divu gadu laikâ pçc pçdçjâs pârbaudes. Skaidras naudas kases apkalpotâjam, kas ir piecu dienu laikâ no dienas, kad lietotâjs veic fiskâlo reìistru, obligâti jâveic kases aparâta tehniskâ pârbaude (Likuma par kases aparâtiem 31. pants.

Pârskats par tehnisko stâvokli kases jâpârbauda pâr visiem stâvokli visu plombu naudu, stâvokli mâjokïu, salasâmu fiskâlo programmu darbu, pareizu darbîbu, atmiòas stâvokli un akumulatora stâvokli.Beidzoties izvairîties no sodu izlikðanas no nodokïu biroja viedokïa, nodokïu maksâtâjiem bûtu jâraugâs pçc kases aparâta pârbaudes datumiem.