Salati ar platam pupioam

Svaigi, sulîgi salâti ir neatòemama daudzu poïu un ne tikai mûsu çdienu sastâvdaïa. Ir svarîgi tos novietot uz praktiski jebkuriem dârzeòiem, kas ir saistîti ar sveðiniekiem perfektâs daïâs un tikai pikantiem. Nav brînums, ka mçs nevaram iedomâties ikdienas otro çdienu bez çstgribîgiem salâtiem, kas ne tikai bagâtina tradicionâlâs gaïas garðu ar kartupeïiem, bet arî ir liels vitamînu bumba, kas nepiecieðama, lai saglabâtu mûsu íermeni zelta stâvoklî.

Mâjas gatavoti salâtiGatavie salâti var tikt izmantoti tirdzniecîbâ, estçtiski iepakoti plastmasas traukos un perfekti pagatavoti. Tomçr negadîjumu gadîjumâ daudz vairâk lîdzinâs paðizgatavotiem salâtiem, un visa to apstrâde ir nepiecieðamîba sasmalcinât visus dârzeòus uz rîsiem vai melno to sasmalcinâðanas. Tâpçc jebkurâ mâjâ var izmantot elektrisko dârzeòu drupinâtâju. Ðî îsa ierîce, tçjkannas vai katla izmçrs, noteikti atbilst visâm virtuvçm. Tas ir aprîkots ar çrtu konteineru, kurâ mçs mîkstu dârzeòus ievietojam sams, vai, iespçjams, sagrieþot mazâkos gabaliòos. Tomçr smalcinâtâjam jâspçj apstrâdât pat jebkuru seleriju vai bietes.

Elektriskais dârzeòu drupinâtâjsÐâds smalcinâtâjs ir pçdçjais ceïð, kâ pagatavot garðîgus, aromâtiskus salâtus tikai daþu sekunþu laikâ. Viss, kas mums jâdara, ir mest burkânus, sîpolus, kâpostus vai citus dârzeòus, kurus mçs vçlamies daudz, un ieslçdziet maðînu, un pçc daþâm minûtçm mçs varam izòemt visu sasmalcinâtu dârzeòu konteineru. Un tad viss, nenogrieþot pirkstus un nagus uz rîsiem, vai izsmidzinot dârzeòu ekstraktu visâ virtuvç - estçtiski, viegli un precîzi. Ðâds smalcinâtâjs noteikti veicinâs ikvienu mâjsaimnieci, kurai vajag par ìimeni ar apetîti, lai çst svaigus salâtus, un kas netiek izvçlçts katru dienu ar iespçju sasmalcinât dârzeòus grilçðanai uz salâtiem. Tas ir rîks, kas padara savu laiku un pârliecina pçdçjo çst vairâk un vairâk neapstrâdâtu, svaigi sagrieztu dârzeòu!