Sasmalcinadanas termomiksa kaposti

Kad tiek sagriezti kâposti, pagâjuðie laiki ir pagâjuði neatgriezeniski, piemçram, ar naþa palîdzîbu izveidotâ sililçðanas iekârta. Jaunâ versija jau bija ievçrojami uzlabota ar manuâlo griezçju. Kâpostus sagrieþ kâpostu griezçjs. Ir daudz universâlâka ierîce, kuras svarîgais uzdevums ir kâpostu sasmalcinâðana, bet pçc tam, kad îpaðu aprîkojumu var veikt îpaði cilvçki, piemçram, ðíçlçs vai grozi.

Elektrisko kâpostu kâpostu griezçjs noteikti tiek izmantots arî sabiedriskâs çdinâðanas iestâdçs, restorânos un pat mâjsaimniecîbâs. Tas ir ârkârtîgi pârsteidzoði, ka katru gadu ir sociâla izpratne par pareizu uzturu. Arvien vairâk cilvçku izvçlas lietot veìetâro diçtu ne tikai no çtikas, bet arî no veselîbas viedokïa.Laikâ, kad mçs çdam vairâk dârzeòu un produktu, mums ir nepiecieðams izveicîgs smalcinâtâjs. Ir zinâtniski pierâdîts, ka bagâtâka valsts, jo tas maksâ gaïu un ïoti lielus produktus, piemçram, kâposti, kâ arî citus dârzeòus un produktus. Raksti ir spçcîgi arî vairâkos vitamînos, piemçram, vitamînos A, C, B. E. Kâ abâs ðíiedrâs, kas paâtrina vielmaiòu, kas samazina svaru, un tâdçjâdi veicina svara zudumu. Bez tam, dârzeòi pieliek vismazâk kaloriju pârtikas produktus, kas nozîmç, ka pat sievietes ar novâjçðanu var dot sev iespçju pilnîbâ uzòemt dârzeòu çdienu. Szatkownica dodas strauji, lai sagatavotu pat lielus dârzeòu izmçrus, piemçram, plânoto îpatòu kodinâðanu. Ðâdâ maðînâ ir ïoti jauks, vienmçrîgi izskatîgs kâpostu ðíçles, kas veido milzîgu produkta klâstu. Kapsnes smalcinâtâjs ir izgatavots no metâla korpusa, dzinçja, droðîbas jostas transmisijas, kas vada vârpstu. Uz vârpstas atrodas darba bâze, kas izvietota piecos naþos ar spirâles grieðanas malu. Tas viss nodroðina nemainîgu, optimâlu grieðanas leòíi. Uzlâdes tvertne atrodas virs diska. Un zem numura tiek nodroðinâts notekcaurules, pçc kura tiek izòemti sasmalcinâti kâposti. Spçle, ðis ðíçlçs sniedz lielu pretestîbu, jo tas ir iebûvçts summâs no noteikta nerûsçjoðâ. Tas ir çrts râmî, un, papildus tam, ir svarîgi to pielâgot atseviðíiem jautâjumiem, izmantojot daudzus pieejamos piederumus.