Sertificcti macibu kursi

Augsta gaisa putekïainuma un / vai piesâtinâjuma apstâkïos ar potenciâli sprâdzienbîstamâm vielâm ir nepiecieðams vadît instrumentus un uzstâdîðanas risinâjumus, kas atbilst standartiem, kas aprakstîti visâ ES spçkâ esoðajos noteikumos, izmantojot ATEX sertifikâtu, ATmosphères sprâgstvielas.

https://ecuproduct.com/lv/titan-gel-labakais-neinvazivs-veids-ka-palielinat-dzimumlocekla-izmeru/

ATEX uzstâdîðana "atex uzstâdîðana" - juridiskie noteikumiPienâkums ieviest sertifikâciju un nepiecieðamîbu izmantot sertificçtas ierîces sprâdzienbîstamâs zonâs (uzòçmumos ir ieviests ar ES Direktîvu Nr. 94/9 / EK.Sprâdziendroðîbas noteikumi attiecas uz visâm elektriskajâm un mehâniskajâm iekârtâm un veseliem organismiem, kas ir izturîgi pret sprâdziendroðiem, lietojot kontaktus ar jûras, zemes un pazemes darbiem.

Iekârtas, uz kurâm attiecas ATEX direktîvaDirektîva attiecas gan uz visâm maðînâm, ierîcçm, gan uz vadîbas elementiem, ko tâs rada sprâdzienbîstamu zonu tuvumâ. Faktiski katrai no ðâdâm zonâm paredzçtajiem çdieniem jâbût labiem sertifikâtiem, kâ arî tam, kâ visai ATEX instalâcijai jâatbilst informâcijas prasîbâm.Kâ daïu no direktîvas ierîces un iekârtas, uz kurâm attiecas sertifikâcija, tika izsniegtas divâs grupâs. Pirmajâ ietilpst aprîkojums, kas spçlçts kalnrûpniecîbas nozarç (raktuvçs, un otrajâ skolâ ir visas jaunâs ierîces. Tie ir îpaði ATEX iekârtas, kas darbojas pie modeïa koka vai krâsas rûpniecîbâ, kâ arî visi filtri, paliktòi un droðîbas piederumi, kas atrodas putekïainos apstâkïos.

Katra jauna ATEX instalâcijas konstrukcija telpâs, kuras apdraud sprâdzieni, saskaòâ ar principiem, kas ieviesti principâ, jâveic kopâ ar tajâ uzsâktajâm bâzçm, kas, îstenojot, ir samazinât eksplozijas risku un palielinât iedzîvotâju un ierîèu (un vides, kas staigâ apstâkïos, droðîbu augsta bîstamo vielu koncentrâcija.