Stalgast griezcjs

Ikviens ir lielisks. Sabiedrîbâ mçs esam grupa, kas ir daïa no vispârpieòemta kopuma. Mçs iepazîstinâm sevi ar daþâm lîdzîbâm, kopîgiem uzskatiem par tâlâm dzîves jomâm, mçs esam saistîti tikai ar mâkslu un vçsturi. & Nbsp; Tas nenozîmç, ka cilvçki ir vienâdi. Cilvçku grupa ir liela grupa, kas ir neatgriezenisku, pilnîgi individuâlu vienîbu sistçma. Mums visiem ir ideja, kas ir lielâka vai mazâka par kopienas darbîbu, katrs uzòçmums mazâkâ vai lielâkâ mçrogâ bûtu noderîgs, lai mainîtu visas grupas vçsturi.

Vîrieði ir atseviðíu indivîdu kolekcija, kas, lai gan ir viena kopîga iezîme, ko parasti var raksturot kâ vispârpieòemtu veselîgu un darâmu normu sistçmu. Ko veidot, ja ir cilvçki, kas atðíiras pçc diametrâlâs uzvedîbas? Ko viòi raksturo? Vai atðíirîba ir tâ, ka tâ tiek uzskatîta par pozitîvu?

BusturalBustural - Inovatîvs veids, kâ palielinât krûtis!

Cilvçki, kuri nevar izpildît vispârpieòemtos noteikumus un pareizi piemçrot sabiedrîbâ, tiek saukti par cilvçkiem ar personîbas traucçjumiem. Zinâtnieki ir aprakstîjuði daudzus personîbas traucçjumu veidus, taèu tiem ir vairâkas kopîgas iezîmes. Tas plûst no pçdçjâs, ko cilvçki, kas lieto personîbas traucçjumus:

dziïi iesakòojuðies un saglabâti uzvedîbas modeïi, kuru pagrieziens ir viegli neiespçjams, neatkarîgi no tâ, kâdâ veidâ ðî persona ir atrodama,neliela elastîba, reaìçjot uz plaðâm sociâlâm situâcijâm, un \ tekstremâla vai visa disproporcija saskarç ar vispârpieòemtajâm attiecîgâs kultûras normâm, \ tsubjektîvi saistîti ar îpaðumu vai grûtîbas dzîves mçríu sasniegðanâ.

Kâ redzat, visi cilvçka psihes pagriezieni tiek realizçti laikâ, kad sieviete stâv sevî, mâcoties un veidojot savas idejas, un tâdâ veidâ nogatavinâðanas stâvoklî. Personas traucçjumi tâdçï ir grûti sastopami agrînâs bçrnîbas laikâ. & Nbsp; Ne visas grupas atðíirîbas norâda uz radîtiem vai jau radîtiem personîbas traucçjumiem. Un tie, kas nav ârstçti, var pârvaldît ne tikai pielâgoties sabiedrîbai, bet arî svarîgâm sekâm, jo nav nekas neparasts cilvçkiem, kas sûdzas par personîbas traucçjumiem, lai izdarîtu noziegumus vai nezinâtu.