Standarta biroja apgaismojums

Izdevumi jaunâs iekârtâs var pieòemt, ka daþreiz viòð var izpçtît neparedzamas situâcijas. Viens no tiem ir tâds, kad pçkðòi izbraucat no ðîs tendences arî ar visiem koridoriem, kâ arî telpas tiks zaudçtas visâ tumsâ. Un mâjas îpaðniekam ir svarîgi pareizi izvietot punktus ugunsdzçsîbas çdienos. Lai gan viss, kas bûtu çkâ, nepastâv, tad cilvçki, kas to saòem, var justies droði, pat briesmâs.

Avârijas apgaismojuma lampâm ir ïoti svarîga loma, pateicoties kurai vienmçr varat âtri atrast veidu, kâ iziet no konkrçta objekta. Tie obligâti jâinstalç tieði visa centra laukumâ un ðobrîd jo îpaði koridoros, kas ved uz evakuâcijas durvîm. Cik svarîgi ir pârliecinât jûs, ðâda apgaismojuma uzstâdîðana nav pârâk sareþìîta, un tajâ paðâ laikâ ir pietiekami spilgta gaisma.

http://lv.healthymode.eu/revitalum-mind-plus-zales-kas-uzlabo-atminu-un-koncentraciju/

Pârdoðanâ jûs atradîsiet daudzas citas lampas, kas meklç avârijas apgaismojuma klases, un tâdçï ir vçrts pievçrst uzmanîbu konstrukcijas ilgizturîbai. Pastâv liela nozîme, ja uz ugunsgrçka izplûst ugunsgrçks. Ðâdam apgaismojumam ir jâbût izturîgam pret augstâm temperatûrâm, lai visiem, kas pulcçjuðies îpaðâ mâjâ, bûtu pietiekami daudz laika atstât.

Izvçloties konkrçtu avârijas apgaismojuma lampu, ir vçrts uzdot pçdçjo viedokli, cik labi starojumi ir starojoði. Tas ir svarîgi, ja plânojat plûdus, ko katras çkas bûvniecîba ir atðíirîga. Koridori tiek raþoti atðíirîgi, tie ir savs garums un daþreiz augstums, un ðâds apgaismojums ir rûpîgi jâpielâgo konkrçtâ objekta arhitektûrai. Tas ir, kad tas tieðâm bûs efektîvs kopsummâ, tas varçs arî satikt daudzus cilvçkus.

Izvçloties ðâda veida apgaismojumu, ir vçrts pievçrst uzmanîbu arî ieteikumiem, kas ir svarîgi, lai to ietekmçtu, un papildus, cik viegli tas bûs nepiecieðams, ja nepiecieðams. Jums ir arî jârada sevi ar to, ka tâs pirmais mçríis ir apgaismot evakuâcijas zîmes, kâ arî iespçjas, kuras tiks atrisinâtas. No paðreizçjiem un iemesliem sagaidâms, ka avârijas apgaismojums nebûs tik vienkârði, kâ pamata apgaismojums.