Supercash fiskalais kases aparats

Saòemðana no novitus lupo kases ir ïoti svarîgs materiâls arî vadîtâjam un cilvçkam. Galvenie no tiem ir pienâkums izsniegt ðâdus pârdoðanas pierâdîjumus, bet pârçjiem no tiem vienmçr ir jânoòem kvîts.

Fresh FingersFresh Fingers Efektīvs preparāts cīņai pret mikozi kāju un naglu ādas kopšanai

Diemþçl lielâkâ daïa no mums nepievçrð lielâku uzmanîbu rçíiniem, kas daudzos gadîjumos satur traìiskas sekas. Cik ilgi mums vajadzçtu saglabât ðâdas izdrukas no kases aparâtiem arî tad, kad tie var bût noderîgi?

Doma ir pietiekami vienkârða uzòçmçju panâkumiem. Viòiem jâglabâ ieòçmumu kopijas uz 5 gadiem - Valsts kases nosaukuma revîzijas gadîjumâ. Kâpçc tâds dokuments kâ klientam?Ðim mazajam papîra lûþòam daudzos gadîjumos ir liela nozîme. Ja mçs zinâm kases aparâta èeka derîgumu un mçs zinâm, kurð no tiem pareizi glabâ ðâdu dokumentu, mçs varam iegût daudz. Tas galvenokârt attiecas uz paðreizçjo formu, kurâ mçs vçlamies reklamçt iegâdâto preci vai nodot to un saòemt naudu. Ðâdâ gadîjumâ pârdevçjs pieprasîs mums parâdît reklamçtâ darîjuma saòemðanas apstiprinâjumu. Kâdos laikos mums jâdomâ, kad kvîtim vajadzçtu piedalîties sûdzîbas iesniegðanâ? Ja mçs pçrkam pârtikas preces, mçs varam ziòot par tâm lîdz 3 dienâm. Jau ilgâku laiku mums vajadzçtu saglabât ðos ieòçmumus, kas ir apìçrbu, apavu, mçbeïu vai RTV aprîkojuma iegâdes dokuments. Ðeit likums mums sniedz 24 mçneðus, lai atklâtu lçmumu un iesniegtu sûdzîbu. Tâtad brîdî, kad nebûsim kvîts, mûsu sûdzîba netiks pieòemta. Jo augstâka ir reklamçto preèu priekðrocîba, jo vairâk tautas zaudçjumu apvieno ar dokumentu, kas apstiprina ðâdu pârdoðanu.

Atcerçsimies par ieòçmumiem, kas pârdevçjam ir jâpiedâvâ iepirkðanâs laikâ. Saglabâsim ðos dokumentus arî nozîmîgâ veidâ. Mçs varam veidot aploksnes, kurâs mçs instalçsim èekus hronoloìiskâ laikâ, mçs varam nodot îpaðu lodziòu pçdçjam virzienam. Ir svarîgi, lai dokuments, kas apliecina mûsu sagatavotos jautâjumus, bûtu aizsargâts, kamçr tas ir pamats sûdzîbas iesniegðanai.