Tehniska apskate

slim-cho.eu Chocolate slimChocolate slim - Lieliska svara zuduma recepte!

Pienâkums izveidot kases aparâtu tika ieviests visâm sievietçm, kas strâdâ ar darîjumiem, lai strâdâtu fiziskâm personâm, kuras neveic uzòçmçjdarbîbu. Ieòçmumi no kases aparâtiem ir cita starpâ ieraksti un labs nodokïu aprçíins. Kâdi kritçriji jâatbilst kases aparâtam, lai to varçtu izmantot tirdzniecîbâ arî pakalpojumos?

Labs kases aparâts tika izveidots ar ekonomikas ministra 2013.gada 27.augusta noteikumiem. Ðis rîkojums ir izvçlçts 2013. gada 16. septembra likuma tîmekïa vietnç 1076, un attiecas uz prasîbâm un tehniskajâm prasîbâm, kas nepiecieðamas fiskâlo kases aparâtu vajadzîbâm. Ir vçrts pieminçt galvenâs iezîmes - kases aparâtam ir jâsniedz pulkstenis, kas norâda datumu un maksâjumu par preci vai pakalpojumu, tam ir jâaizver nemainîtais unikâlais numurs apziòâ, tai arî pastâvîgi jâreìistrç anulçto ieòçmumu skaits un kopçjâ vçrtîba.Tâpat kâ citâm ierîcçm, arî ðeit ir jâveic regulâra tehniskâ apskate. Ja kases aparâts darbojas bez problçmâm, tad pirmais samazinâs tieði divus gadus pçc kases aparâta fiskalizâcijas. Pçc pârskatîðanas jums ir vçl divi gadi nâkamajai pârskatîðanai. Pateicoties tam, fiskâlâ summa veiks labi un bez jebkâdiem punktiem.Daþi desmiti vietçjo uzòçmumu ir ieinteresçti pârdot kases aparâtus. Veikalu kases aparâti ir visu mûsu raþotâju pilnvaroti izplatîtâji. Mûsu piedâvâjumam ir jâsniedz arî pakalpojums. Klientam, kas iegâdâjas kases aparâtu, nav jâspçj nokïût uz visiem. Katram pârdevçjam bûtu jâdzîvo tâ, lai tâ bûtu pienâcîgi informçta, kas bûs spçcîgs kases aparâts, lai izbaudîtu kampaòas. Protams, ikviens saprot, ka cits seifs ir paredzçts taksim, otrs - advokâta vai ârsta kabinetam, bet otrs - uz veikalu. Kases aparâta izmaksas ir sadalîtas, cita starpâ no tâ numuriem un papildu funkciju skaita. Ðâdas papildu funkcijas un papildierîces ir tâdas paðas kâ valûtas lâdçtâja pierâdîjums, kas kalpo visâm personâm, kas veic transporta pakalpojumus. Uzòçmumiem ieteicams izmantot kases, kas dekorçtas ar svîtru kodu lasîtâju, un vienoðanâs ar veikalu svariem. Kases aparâtu raþotâji un to piedâvâjumi ir atrodami tîmeklî.