Tiedsaistes norciini ar nodokiu biroju

Katrs nodokïu maksâtâjs, kas pârdod preces fiziskâm personâm, ir spiests reìistrçt apgrozîjumu, izmantojot kases aparâtu. Tâ ir sistçma, kas ïauj piemçrot atbilstoðus norçíinus ar nodokïu iestâdçm. Rezultâts ir likuma & nbsp; likums ir acîmredzams.

Kâ ar nepareizu kases aparâtu?

Ðâdos gadîjumos ir vçrts aprîkot ar tâ saukto rezerves naudu. Viòas spçja nav juridiska prasîba, tâpçc katra vadîtâja interesçs ir laikus domât par ðâdu atbrîvoðanu. Ideâlâ gadîjumâ tas darbojas otrkârt, avârijas situâcijâs, kurâm nepiecieðams atbilstoðs aprîkojuma remonts. Teksta tekstâ PVN likums skaidri nosaka, ka, ja nav iespçjams veikt ierakstu par apgrozîjumu, izmantojot rezerves kasieri, nodokïu maksâtâjam bûtu jâpârtrauc pârdoðana. Rezervju fonds var pasargât no nevajadzîgiem un neparedzçtiem dîkstâves lomâ. Ir vçrts uzskatît, ka gatavîba izmantot rezerves kases aparâtu jâziòo nodokïu iestâdei, runâjot par mçbeïu bojâjumu un sniedzot informâciju par rezerves ierîci.

Diemþçl, kad minçtâ situâcija âtri notika, kases aparâta trûkums, ieskaitot rezerves kases aparâtu, piekrît nepiecieðamîbai pârtraukt pârdoðanu. Pârdoðanas pabeigðanu nav iespçjams izveidot, un ðâda rîcîba ir nelikumîga, kâ arî var tikt apvienota ar sekâm, kas rodas, radot lielu finansiâlo slogu. Nepieminot situâciju, kurâ klients pieprasîs viòam saòemto kvîti.

Bûtu viegli informçt par remontçtâja remontdarbu un nodokïu postneta printeru un nodokïu iestâþu neveiksmçm attiecîbâ uz nepilnîbâm, lai izveidotu satiksmes ierakstus ierîces remonta posmâ, un, protams, klientiem, kuriem ir pârtraukums.

Tikai tieðsaistes pârdoðanas gadîjumâ uzòçmçjam nav jâaptur mûsu darbs, bet viòð vçlas veikt daþus nosacîjumus darbam - uzskaitei skaidri jânorâda, kurð produkts maksâjums ir atzîts; maksâjums jâaizpilda internetâ vai pa pastu. Ðajâ formâ pârdevçjs - nodokïu maksâtâjs bûs ideâls, lai ievietotu PVN rçíinu.