Toluola bistamibas identifikacija

Inovatîvâ nozare izmanto desmitiem tûkstoðu uzliesmojoðu un âtru vielu. Gâzu un ðíidrumu parametri izòçmumu gadîjumâ ir pilnîgi atpazîstami un dokumentçti. Tâpçc ir viegli viegli identificçt bîstamîbu, kas rodas no to klâtbûtnes raþoðanas procesâ. Situâcija apstâjas daudz apgrûtinoðâka, pârvietojot, uzglabâjot vai pârstrâdâjot brîvus materiâlus. Ðíietami nekaitîgu vielu, piemçram, miltu, koka, cukura, kakao, alumînija vai papîra bûtîbâ, putekïi ir nopietns sprâdzienbîstamîbas risks.

Centrâlâ putekïsûcçja rûpnieciskâs iekârtas ir paredzçtas, lai apstrâdâtu parketa grîdas, gludas virsmas un aprîkojuma un zâliòu bûvniecîbu. Galu galâ tas ir higiçnas uzvedîba darba telpâ, un tas ir strâdâjoðo cilvçku un organizâciju aizsardzîba un lîdzekïi pret putekïu nelabvçlîgo ietekmi galîgajâ sekundârâ sprâdziena draudâ. Katram uzòçmumam, kas raþo rûpnieciskâs iekârtas, ir jâveic instalâcija saskaòâ ar spçkâ esoðajâm direktîvâ noteiktajâm normâm & nbsp;

Galvenais centrâlâ putekïsûcçja uzdevums:- veselîbas aizsardzîba un sievietes atrodas vietâ, kur atrodas putekïu destruktîvâ iedarbîba.- organizâciju un instrumentu aizsardzîba pret traucçjumiem putekïu iejaukðanâs beigâs, \ t- çku, arî sievieðu, kas raksturo darbîbas pret nekontrolçtu putekðòu izsitumu, aizsardzîba.

Uzmanîbu - sprâdzienbîstamîbaJa putekïu sûknçðanas procesâ piedalâs uzliesmojoðas vai sprâdzienbîstamas vielas, gâzes, putekïi, ðíidruma tvaiki vai hibrîdie maisîjumi, pastâv liels nekontrolçtas sprâdziena risks. Notikums, lai tas izraisîtu iznîcinâðanas ierîces iznîcinâðanu, tâpat kâ visa vienîba. Saskaòâ ar statistiku filtrâcijas vienîbas un cikloni ir iekïauti ierîèu skolâ ar lielu eksplozijas risku.

Centrâlâ putekïsûcçja un sprâdzienbîstamîbaKâ minçts iepriekð, dzçrieni no centrâlâs vakuuma tîrîðanas iekârtas galvenajâm nozîmçm ir samazinât sekundâro sprâdzienu risku, novçrðot tâ saukto atlikuðie putekïi. No vienas puses, risinâjums palielina vienîbas sprâdzienbîstamîbu un ugunsdroðîbu, no otras puses, tas ïauj ierobeþot izdevumus, kas saistîti ar procesa instalâcijas atbilstîbu ATEX direktîvas prasîbâm. Jâatzîmç, ka uzliesmojoðu un sprâdzienbîstamu putekïu gadîjumâ centrâlâ putekïsûcçja uzstâdîðanai jâatbilst stingrâm ATEX direktîvas prasîbâm.