Ugunsdzcsibas lidzeklis

Ugunsgrçki var tikt dzçsti uz brîdi, viss ir atkarîgs no otriem faktoriem. To vidû ir degoðu materiâlu apmaiòa, tâs saturs un sadrumstalotîba, kâ arî ugunsdroðîbas îpaðîbas. Laiks, kas pagâjis kopð ugunsgrçka sâkuma, ir arî nozîmîgs. Kâdâs situâcijâs ûdens notecçs?

Tvaika ugunsgrçka dzçðana ir ûdens dzçðana, kas ietver degoðu spirtu atðíaidîðanu degðanas zonâ un skâbekïa koncentrâcijas samazinâðanu lîdz vçrtîbai, kurâ sadegðana kïûst neiespçjama. Skâbekïa koncentrâcija, kurâ tiek kavçts sadegðanas process, tiek veikta tikai 35% ûdens tvaiku koncentrâcijâ gâzes un tvaiku maisîjumâ degðanas zonâ. Ir vçrts pievienot un piebilst, ka vislabâkie dzçðanas rezultâti tiek sasniegti, izmantojot piesâtinâtu tvaiku, kas tiek dota pie spiediena no 6 lîdz 8 atmosfçrâm.Ugunsgrçki, kas notiek slçgtâ interjerâ un kuru tilpums ir aptuveni 500m3, visbieþâk prasa ugunsdzçðanu ar tvaiku. Kur, bet visbieþâk ieteicamais tvaiks ugunsgrçku apkaroðanai? Bez ðaubâm, uzliesmojoðu materiâlu un koka þâvçtâju þâvçðanas telpâs ir norâdîtas putas. Ûdens tvaiks ir saistîts arî ar ugunsgrçku aizsardzîbu naftas produktu sûknçðanâ, vulkanizâcijas katlu aizsardzîbâ, rektifikâcijas kolonnâs vai kuìu ugunsgrçku aizsardzîbâ. Ar tvaiku dzçðana tiek izmantota ðíidrumu ugunsgrçku dzçðanai, kuru temperatûra ir ik pçc daþiem 60 ° C. Ir vçrts zinât, ka ugunsdzçsîbas vietas dzçðana vai nodroðinâðana ar ûdens tvaiku palîdzîbu bûs daudz labâka, jo plânâks ðíidruma uzliesmoðanas punkts. Gâzes ugunsgrçku panâkumu gadîjumâ arî ûdens tvaiki ir noderîgi, bet tikai slçgtâs telpâs ar zemu kubikâciju. Turklât ûdens tvaiki tiek izmantoti arî cietu priekðmetu, piemçram, elektrisko vai datoru iekârtu, ugunsgrçku dzçðanai.Ir vçrts, ka ðis pâris ir ugunsdzçsîbas metode, nevis mçrítiecîga. Lai gan ne tikai. Ûdens tvaiku nevajadzçtu izmantot veiksmîgi, ja nepiecieðams liels dzesçðanas efekts. Turklât pâriem netiek izmantoti arî telpâs, kurâs tas, iespçjams, rada apdegumus visâs no tâm.Tomçr, lietojot ûdens tvaiku, jûs nevarat aizmirst par droðîbu. Ûdens tvaiki ir vide, ko var viegli sadedzinât. Ugunsdzçsîba ar tvaiku joprojâm ir vçrsta uz virsmas migloðanas un gaisa mitruma risku.