Ugunsgrcku oksidcjodu materialu bistamiba

Daudzâs rûpniecîbas nozarçs ir ïoti liels ugunsgrçka risks. Es runâju nevis par degvielas, enerìijas, krâsu, bet arî par cukura vai miltu darbu. Vielas, ko tâs var organizçt tvaika, gâzu, ðíidrumu, ðíiedru vai aerosolu bûvniecîbâ paðas saistîbâ ar gaisu vai arî ar citâm vielâm labâ veidâ, var runât arî ar sprâgstvielâm.

Snail FarmSnail Farm - Inovatīvs gliemežu serums, kas novērš grumbu veidošanos!

Lîdz ar to ir daudz likumu, kuru galvenâ prioritâte ir ugunsgrçku novçrðana. Vispirms es runâju par ekonomikas ministra 2010. gada 8. jûlija likumu attiecîbâ uz minimâlajâm prasîbâm attiecîbâ uz darba droðîbu un veselîbu saistîbâ ar priekðlikumu piedalîties sprâdzienbîstamas vides darbâ. Ðis tiesîbu akts îpaði cenðas novçrst jebkâdu sprâdzienbîstamu vidi. Turklât tâ novçrð aizdegðanos un samazina sprâdzienbîstamîbu uz punktu.Sprâdziendroðâm sistçmâm, t.i., visai sprâdziendroðai sistçmai ir daudz elementu. Informçjot par pienâkumiem apspriestajâ sistçmâ, vispirms jânorâda sprâdzienbîstamîbas, sprâdzienbîstamîbas un sprâdziena izolâcijas sistçmu diafragmas.Membrânas ir ierîces, kas palîdz rûpnieciskâm ierîcçm. Viòu plâns ir galvenokârt aizsargât filtrus, dzirnavas, cisternas, ðíirotâjus, drupinâtâjus vai ciklonus.Un sprâdziena novçrðanas sistçmas ir izstrâdâtas, lai sprâdziena laikâ novçrstu augsta spiediena veidoðanos. Slâpçðanas plânam ir pieejami visi sensori un spiediena sensori, vadîbas paneïi, HRD cilindri un nerûsçjoðâ tçrauda sprauslas.Sâkotnçjâ izolâcijas sistçma ir sistçma, kuras galvenais gals ir galvenokârt sprâdziena ietekmes mazinâðana. Es runâju par tâdâm ierîcçm kâ pretvârsti, âtras darbîbas skrûves, sprâdziendroði skursteòi un âtrgaitas vârsti.Jâatceras, ka sprâdziendroðâs sistçmas ir dzçrieni ar droðîbas un darba higiçnas prasîbâm.