Uzskaiti par pardevcjiem ko veic nodokiu maksataji kas ir atbrivoti no pvn

Pastâv punkts, kurâ finansiâlâs maltîtes norâda tiesîbu norma. Tâpçc ir elektroniskas iekârtas, kas tiek izmantotas, lai reìistrçtu pârdoðanu un nodokïa summu, kas jâmaksâ no vairumtirdzniecîbas. Uzòçmuma îpaðnieku var sodît ar ievçrojamu naudas sodu, kas ievçrojami pârsniedz viòa ienâkumus. Neviens nevçlas pakïauties pârbaudei un pilnvarâm.Bieþi vien uzòçmums tiek pârvaldîts ierobeþotâ telpâ. Darba devçjs pârdod mûsu produktus internetâ, un veikalâ tie galvenokârt glabâjas, vienîgâ brîvâ telpa ir pçdçjâ vieta, kur galds ir fiksçts. Tad kases aparâti ir tikpat vçlas, kâ veikala veikalâ ar lielu tirdzniecîbas telpu.Tâtad viena lieta ir to cilvçku panâkumos, kuri palîdz neklâtienç. Ir grûti iedomâties, ka pârdevçjs pârtulko ar svarîgu finanðu summu un pilnîgu dublçjumu, kas nepiecieðams tâ pilnîgai izmantoðanai. Tirgû bija pârnçsâjamas fiskâlâs ierîces. Tie valkâ mazus izmçrus, jaudîgus akumulatorus un smagus pakalpojumus. Forma atgâdina kredîtkartes apkalpoðanas terminâïus. Tâpçc tas rada viòiem milzîgu pieeju darbîbai valstî, tâpçc, piemçram, kad mums ir jâdodas tieði uz saòçmçju.Finanðu ierîces ir arî svarîgas paðiem saòçmçjiem, nevis tikai uzòçmçjiem. Pateicoties izsniegtajam kvîtim, lietotâjs var iesniegt sûdzîbu par iegâdâto pakalpojumu. Krîzes laikâ ðis fiskâlais teksts ir vienîgais pierâdîjums mûsu preèu iegâdei. Ir arî pierâdîjums, ka uzòçmuma îpaðnieks ir oficiâlâ darbâ un sniedz vienotu likmi par pârdotajiem materiâliem un palîdzîbu. Ja rodas situâcija, ka intereðu finanðu ierîces ir atvienotas vai ir dîkstâves, mçs varam ziòot birojam, kas veiks atbilstoðus juridiskus pasâkumus pret uzòçmçju. Viòam draud liels naudas sods un bieþi vien pat tiesas process.Kases aparâti arî palîdz uzòçmçjiem kontrolçt savu finansçjumu uzòçmumâ. Katras dienas rezultâtâ tiek izdrukâts ikdienas kopsavilkums, un ðî mçneða laikâ mçs varam izdrukât visu izrakstu, kas mums precîzi parâdîs, cik daudz ir mûsu ienâkumi. Pateicoties tam, mçs varam mierîgi pârbaudît, vai kâds no mûsu darbiniekiem zog mûsu naudu vai vienkârði vai mûsu intereses ir rentablas.

Skatiet kases aparâtus