Valodu studijas

Jaunie darbinieki ar lingvistisko entuziasmu bieþi izvçlas valodu kursus. No lielâkajiem, piemçram, vâcu valodas studijâm, angïu valodas studijâm un romieðu filoloìijas lîdz daudz interesantâkiem, piemçram, sinoloìijas vai indoloìijas. Veicot ðâda veida virzienus ar raþoðanu var bût atðíirîgs. Visvairâk darba vietu bûs cilvçki, kas apòçmuðies tulkot dokumentus uzòçmumos, kas sadarbojas ar ârvalstu investoriem.

Polijas ekonomika ievçrojami pieaug, un daþâdu valstu uzòçmumu skaits katru gadu investç vietçjâ tirgû. Ðî iemesla dçï ir liels pieprasîjums pçc tiem cilvçkiem, kas brîvi valoda sveðvalodas. Nu, lai uzsâktu sarunas ar ârzemniekiem, tulkotâji ir noderîgi arî provizorisko sarunu sezonâ, kâ arî turpmâkajam darîjuma saistoðo dokumentu tulkojumam.

Mûsdienâs angïu valoda ir vispopulârâkâ valoda Eiropâ. Lielâkâ daïa jauno meiteòu ir iepazinuðies ar zinâtni, sazinoties vismaz ar nosaukumu. Galu galâ situâcija biznesâ atðíiras. Lielâkâ daïa investoru ir no Vâcijas, Krievijas, Íînas un Japânas, tâdçï vislabâkie ir speciâlisti, kuri zina savas valsts valodas. Jo îpaði Krievijas pçtîjumi piedzîvo sava veida renesansi. Pirms daþiem gadiem krievu stils bija negatîvi saistîts ar komunisma laikiem, tâdçï, kad tas veidotos skolâ. Mûsdienâs jaunieðiem ir potenciâls, viòi ïoti vçlas izvçlçties mâcîbu jomas, lai palîdzçtu viòiem iepazîties. Jau pçc tam, kad tiek ieviesta íînieðu valoda, tâpat vçlama, nav daudz lielâka, tâpçc tâs studenti plâno apgût vis ambiciozâkos studentus.

Pçdçjâ laikâ darba tirgus mazai personai nav ïoti draudzîga vide. Lai atrastu darbu, kas atbilst mûsu audzinâðanas un spçjâm, nepietiek, lai pabeigtu pirmo labâko koledþu. Ðeit galvenais aspekts ir pareiza mçría izvçle. Filoloìija gatavojas izcili risinât.