Ventilacijas tee

Nepareiza putekïu noòemðanas un centrâlas putekïsûcçju ierîkoðana rada nopietnu eksplozijas risku. Tâdçï katrai iekârtai jâatbilst pamatstandartiem, kas ietverti ATEX direktîvâ, tâ saucamajâ & nbsp; atex instalâcijâ.

Sprâdzienbîstamîbas identifikâcija un novçrtçðanaLai izvçlçtos efektîvas metodes, lai pasargâtu iekârtu no sprâdziena, mums ir jânosaka un jâatzîst tâs vâjâkie punkti. Ðajâ punktâ mçs veicam tâ saukto sprâdziena riska novçrtçjums izpildes stâvoklî. Projektâ iesaistîtajâ birojâ ðis materiâls ir visu ieteikumu kopums. Pçc to ievieðanas programmai tiks sagatavots galîgais sprâdziena riska novçrtçjums vai sprâdzienbîstamîbas dokuments.

Sprâdziena riska samazinâðanaTajâ brîdî, lai samazinâtu risku, sprâdziena, kas izveidots iekârtâs tiek izmantoti risinâjumi, piemçram: antistatiska vai vadoða kârtridþa filtrçðanai, elektrisko un neelektrisko iekârtu ATEX sertificçta, pieskaòots kontroles iekârtu un mçrîðanas zemes.

Sprâdziena seku samazinâðanaPçc darba bûtîbas nav iespçjams novçrst sprâdziena risku individuâlam mçríim. Tâdçï, kopâ ar abu ATEX direktîvu prasîbâm, & nbsp; iekârtâs tiek izmantota sprâdziena aizsardzîba.

Putekïu noòemðanas un centrâlas putekïu sûtîðanas piegâdes tiek veiktas pçc kârtas. Tas pierâda, ka speciâlisti uzòemas pilnu atbildîbu par visa veida visaptveroðu ievieðanu no investîciju lîmeòiem - no projektçðanas, katras sistçmas sastâvdaïas izgatavoðanas lîdz jaunizveidotâs instalâcijas montâþai un nodoðanai ekspluatâcijâ.

Ietaupîjumi, izmantojot optimizâcijuÎpaðs uzsvars tiek likts uz filtrçðanas iekârtu optimizâciju, òemot vçrâ energoefektivitâti un pat putekïu noòemðanas efektivitâti. Ðîs dzîvîbas nodroðina vçlamo finansiâlo efektu un visupirms veicina mûsu pasaules dabiskâs vides aizsardzîbu.

Efektîva un ïoti efektîva tajâ paðâ laikâFiltrçðanas materiâlam ir vissvarîgâkais efektîvâ un vienîgâ dabiskâ putekïu savâkðanas sistçmas un centrâlâs putekïsûcçja sastâvdaïa. Labi izvçlçts nodroðina augsta tîrîbas pakâpe, kas rodas no atmosfçras iedarbîbas, nerunâjot par darba apstâkïiem. Tas ir iemesls, kâpçc inþenieri katru reizi to izvçlas par katru ieguldîjumu.