Vides aizsardzibas rthedovas universitate

Nozares droðîbas un aizsardzîbas funkciju jautâjumi galvenokârt ir saistîti ar dabas vides aizsardzîbu. Mçìinâsim parâdît, kâ ES ir normalizçjusi noteikumus, kas saistîti ar rûpniecisko droðîbu, pamatojoties uz gadîjumu izpçti - & nbsp; atex gadîjumu izpçte.

Sakarâ ar to, ka liela daïa maðînu un papildus rîki ir paredzçti ogïu raktuvçs, kurâs var rasties metâna un ogïu putekïu sprâdzienbîstamîba, atseviðíâ darbâ tiek apskatîta Direktîva 94/9 / EK, kas izmanto ðos draudi.

1994. gada martâ Eiropas Parlaments un Padome pieòçma tâ saukto jauns risinâjums 94/9 / EC situâcijâ, kad dalîbvalstu normatîvie akti attiecîbâ uz aizsargierîcçm un stiliem ir normalizçti, kas tiek doti zemei potenciâlâ sprâdziena riska jomâ, ko sauc par atex direktîvu. & nbsp; & nbsp; noteikums ir nodroðinât vienmçrîgu preèu plûsmu, kas nodroðinâs augstu sprâdziena aizsardzîbas lîmeni. Tomçr ðis princips nebija ideâls lçciens no Eiropas Sprâdzienbîstamîbas aizsardzîbas saskaòoðanas departamenta. Gandrîz divdesmit gadus ikvienam bûtu jâpielâgojas vairâkiem tâ sauktajiem principiem vecâ pieeja brîvai preèu tirdzniecîbai, kas jau ietverta ATEX direktîvâ.

Direktîva 94/9 / EK tika iekïauta dzîvoklî no 2003. gada 1. jûlija, aizstâjot vecâs 76/117 / EEK un 79/196 / EEK vecâs pieejas direktîvas attiecîbâ uz elektroierîcçm, kuras ir paredzçtas izmantoðanai zonâs, kurâs draud uzbrukums Direktîva 82/130 / EEK, kas ekspluatç elektroiekârtas, kas paredzçtas izmantoðanai sprâdzienbîstamîbas zonâs gâzes raktuvçs. Vecâs pieejas atbilstîbas novçrtçðanas procedûras bija saistîtas tikai ar elektriskâm ierîcçm, kuras vçlçjâs veikt visas precîzi noteiktâs droðîbas prasîbas. Pçtîjumi râda, ka elektriskie trauki ir aizdegðanâs avots tikai panâkumu vidû. Saistîbâ ar pçdçjo, vienîgâ elektriskâ pieeja, kas norâdîta vecâs draudu pieejas principos, ir gandrîz pietiekama, lai sasniegtu pienâcîgu aizsardzîbas lîmeni, kâ to paredz Romas Lîguma 100.a noteikums.