Vienlaiciga kabines interpretacija

m-ze24.eu MaxiSizeMaxiSize - Inovatîva formula dzimumlocekïa paplaðinâðanai!

Secîgâ tulkoðana, ko sauc par pçctulkojumu, ir dzerðana no mutiskâs tulkoðanas rîkojumiem un tiek veikta pçc runâtâja runas. Tulks izvçlas blakus runâtâjam, uzmanîgi klausâs viòa viedokïus un to pilnîbâ izpilda savâ nâkamajâ valodâ. Bieþi vien tai ir informâcija, kas iepriekð sagatavota runas laikâ. Mûsdienu brîdî secîgas tulkoðanas izmaiòas notiek vienlaicîgi.

Pçc izvçles notiek secîga tulkoðanas tehnika, bet visjaunâkais padoms un ziòojuma mçríis. (Angïu "tulks" izriet no angïu valodas vârda "to interpret".Secîgâ tulkoðana galvenokârt tiek izmantota nelielam dalîbnieku skaitam, piemçram, speciâlistu sanâksmçs, ekskursijâs, sarunâs, mâcîbu sesijâs, preses konferencçs vai biznesa sanâksmçs. Secîgu tulkoðanu izmanto arî tad, ja menedþeris nespçj nodroðinât pareizu aprîkojumu sinhronai tulkoðanai. Daþreiz gadâs, ka pat pieredzçjis tulkotâjs dod priekðroku îsâkiem runas fragmentiem vai pat teikumam pçc izieðanas, lai es varçtu labi izteikt paziòojuma saturu. Tomçr tagad tas ir sakaru tulkojums. Secîgâ tulkoðana tiek sadalîta tikai, pârtulkojot sakarus ar tulkojamo fragmentu garumu. Plaðâkajâs sanâksmçs tiek îstenoti liasion tulkojumi, jo tie ir mazâk bîstami saòçmçjam, kas ir spiests gaidît daþus mirkïus tulkoðanai.Secîga tulkoðana ir grûts darbs, kuram tulks jâkoncentrç un mâcâs valodu labi. Profesionâli sagatavots un parâdîts tulkotâjs spçj spçlçt pat desmit minûðu runu. Ietekme nav brîdis domât par pareizo vârdu. Tulkojuma laikâ viòam jâatceras numuri, datumi, vârdi vai uzòçmumi. Lai saglabâtu tulkojuma kvalitâti pirms ievadîðanas lasîjumâ, secîgajam tulka darbiniekam ir jâiegûst nepiecieðamie materiâli par problçmu un tulkoðanas jomu. Var bût prezentâciju vai prezentâciju teksti.